Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Lesmateriaal: PowerPoint-presentaties, casussen, readers en overig materiaal die nodig zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens de nascholing. 

 • Deelnemer: Persoon die zich middels een inschrijfformulier heeft ingeschreven voor het congres/een nascholing van V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS.

 • Nascholing: Activiteiten die gegeven worden in het kader van deskundigheidsbevordering na een beroepsopleiding met als doel het geleerde op te halen en aan te vullen. Een nascholing kan
  meerdere uren en/of dagdelen omvatten.

 • Inschrijfgeld: Bedrag dat de deelnemer aan V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS dient te betalen om deel te nemen aan de nascholing.


Artikel 2 Inschrijving

 1. De inschrijving voor een nascholing bij de V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier via de website van V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS.
 2. Uitsluitend volledig en juist ingevulde aanmeldingen worden in b ehandeling genomen.
 3. De beschikbare plaatsen worden toegewezen op volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.
 4. De inschrijving is door de V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS aanvaard door haar schriftelijke bevestiging daarvan aan de deelnemer; deze bevestiging dient tevens als bewijs van toewijzing van een beschikbare plaats. (na opgave ontvangt de deelnemerdirect een bericht dat inschrijfformulier is ontvangen, na betaling is inschrijving pas definitief, ongeveer 3 weken voor het congres wordt per e- mail een schriftelijke bevestiging gestuurd).
 5. Indien de nascholing waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wat duidelijk op de website en bij het inschrijfformulier genoemd staat, wordt hij/zij op volgorde van ontvangst op de reservelijst geplaatst. In geval van afmeldingen worden de deelnemers op de reservelijst benaderd.
 6. Aan de deelname van een nascholing kunnen door de V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS specifieke voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld aan het kennisniveau van de deelnemer (beginners/gevorderden).
 7. De inschrijving voor nascholingen is in principe persoonsgebonden, de inschrijving is na overleg met congrescommissie wel overdraagbaar naar een collega als de deelnemer zelf niet kan komen.


Artikel 3 Annulering door deelnemer

 1. De deelnemer kan uitsluitend schriftelijk/via de mail annuleren tot 6 weken van tevoren, wel wordt 40 euro onkostenvergoeding berekend.
 2. Bij annulering binnen 6 weken wordt 100% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht.
 3. Het is wel toegestaan dat een andere deelnemer op naam van de geannuleerde het congres bezoekt. (zie 2.7)
 4. Uw annulering is pas dan geldig indien u van ons daarvan per email een bewijs van afmelding heeft ontvangen en kunt overleggen.
 5. Niet verschijnen op het congres ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.


Artikel 4 Annulering door V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS

 1. V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS behoudt zich het recht voor om bij interne invloeden (zoals opheffen van de organisatie of bij overlijden) de nascholing te annuleren; de deelnemer wordt zo spoedig mogelijk vóór aanvang van de geplande nascholing hiervan op de hoogte gesteld, er wordt dan geen inschrijfgeld geïnd.
 2. V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS behoudt zich het recht voor om bij externe invloeden (zoals treinstakingen, weerwaarschuwingen, bommeldingen, buitensporige files, etc.) geen inschrijfgeld terug te storten, aangezien alle kosten betaald moeten worden.
 3. V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal of andere eventueel gemaakte kosten, zowel bij annulering 4.1 en 4.2.


Artikel 5 Nascholing en lesmateriaal

V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS kan wijzigingen in het programma, de locatie, de docent, de inhoud van de nascholing en/of het lesmateriaal aanbrengen.


Artikel 6 Inschrijfgeld en betaling

 1. De hoogte van het inschrijfgeld voor iedere nascholing staat vermeld op de uitnodiging en/of het inschrijfformulier. Druk- en typefouten voorbehouden.
 2. Het ledentarief is van toepassing op die personen die lid zijn van de afdeling V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS of bij inschrijving lid worden.
 3. De deelnemer dient na ontvangst van de factuur van Margreet van Roest organiseert en regelt v.o.f.het verschuldigde inschrijfgeld binnen 14 dagen te voldoen.


Artikel 7 Accreditatie

Accreditatie wordt voor het congres aangevraagd bij de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V en door de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO). De deelnemer heeft recht op de aan de nascholing toegewezen accreditatiepunten indien hij/zij de nascholing geheel heeft bijgewoond en de presentielijst heeft ondertekend.


Artikel 8 Intellectueel eigendom

V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het aan de deelnemer ter beschikking gestelde lesmateriaal, tenzij een andere auteursrechthebbende op het lesmateriaal zelf is aangegeven. Het lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS.


Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van Margreet van Roest organiseert en regelt v.o.f. Deze gegevens worden door hen uitsluitend gebruikt voor een verantwoord klantbeheer met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Margreet van Roest organiseert en regelt v.o.f.verwijdert op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene de persoonsgegevens uit haar administratie.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
 2. V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS is niet aansprakelijk voor schade die, om welke reden dan ook, voor de deelnemer ontstaat in verband met de nascholing.


Artikel 11 Gedragscode geneesmiddelen reclame (CGR)

V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS houdt zich aan de naleving van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.


Artikel 12 Klachtenprocedure

 1. De klager dient een klacht in via info@pvkpoh.nl
 2. V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS verklaart een klacht ontvankelijk als deze betrekking heeft op de dienstverlening of een product van V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS, indien de klacht niet anoniem wordt ingediend, als deze leesbaar is en in het Nederlands of Engels is geschreven.
 3. Indien de deelnemer een klacht heeft ingediend, ontvangt hij/zij binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierbij wordt de ondernomen actie vermeld en de termijn waarbinnen de inhoudelijke reactie van V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS verwacht kan worden.
 4. Elke klacht wordt geregistreerd.
 5. De klager ontvangt telefonisch of per mail het standpunt van V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS over de ingediende klacht.
 6. De deelnemer heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het standpunt door de klacht voor te leggen aan een onafhankelijk klachtencommissie.
 7. Alle klachten worden op vertrouwelijke wijze behandeld.


Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden nascholingen V&VN PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen ter beoordeling aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.